۱۳۹۲/۱۲/۱۳

تماس انجمن با پروفسور والرشتاین

انجمن بین المللی جامعه شناسان بدون مرز/شاخه ایران ایمیلی به پروفسور والرشتاین فرستاده است که  در آن ضمن خیرمقدم به ایشان به فقدان آزادی علمی و اندیشه و بیان دانشوران، دانشگاهیان، دانشجویان و پژوهشگران در کشور اشاره کرده و از وی بعنوان فردی که می تواند صدایی برای همکاران خود در ایران باشد درخواست شده است که متن بیانیه انجمن را با تاکید بر حبس و محرومیت بسیاری از جامعه شناسان ایرانی را مطالعه کرده و در سخنانش بدان اشاره نماید. امید موثر بیفتد. 

Dear Prof Wallerstein,
By greeting and warm welcome to you,
I should inform you about the difficulties that Iranian scholars especially social scientists and sociologists have in Iran. I, as a sociologist and president of Iran`s chapter in SSF, have published the new statement about situation of sociologists in Iran which I send it to you by the link below and I hope that you can talk and take attention to some of the censorship, suppression and prisoning of Iranian sociologists.
All the best,
Ali Tayefi
President of Iran chapter, SSF

هیچ نظری موجود نیست: