۱۳۹۸/۹/۱۱

بازداشت، بازجویی، شکنجه و تهدید دانشجویان را متوقف کنید

بیانیه شاخه ایرانی انجمن جامعه‌شناسان بدون مرز:
 بازداشت، بازجویی، شکنجه و تهدید دانشجویان را متوقف کنید!

سرکوب اندیشه و صدای دیگر در جامعه بویژه در بین روشنفکران و متفکران بعنوان پدیده‌ای حاصل از استبداد دینی سال‌هاست که قربانیان بسیاری در ایران به‌همراه داشته است. به‌گواه تاریخ، مهمترین کانون رشد فرهنگی و معرفتی جوامع بر دوش متفکران و اندیشه‌ورزان است، کسانیکه با پرسشگری و چالشگری هنجارهای مسلط و نقد مناسبات قدرت، به‌تغییر وضع موجود و دگرگونی ساختار قدرت در راستای دمکراتیک کردن آن می‌پردازند.

۱۳۹۵/۸/۱۷

Child Marriage Should Be Redefined

By: Ali Tayefi


The latest report of Global Foundation, “Save the Children”, found that every year more than 4.5 million children younger than 15 years are forced to marry. It means every seven seconds one child marries! Here, I show why the concept of forced child marriage should be redefined.

۱۳۹۳/۱۰/۲

An American Sociologist in Iran: Compare Occupy Wall Street with the Green Movement in Iran

مطالعه یک جامعه شناس امریکایی در باره مقایسه جنبش وال استریت و جنبش موسوم به سبز در ایران که دانشگاه تهران مانع از انتشار آن شده است

John L. Hammond
Hunter College and Graduate Center—City University of New York

Abstract
I was invited to a conference in Tehran on Occupy Wall Street. I was hesitant to accept because I feared that my criticisms of US policy through the lens of OWS might lend support to the oppressive Iranian regime, but I thought it might be an opportunity to express solidarity with the Iranian people against possible US or Israeli aggression. In the end I decided to go and found it an eye-opening experience.

۱۳۹۲/۱۲/۱۳

تماس انجمن با پروفسور والرشتاین

انجمن بین المللی جامعه شناسان بدون مرز/شاخه ایران ایمیلی به پروفسور والرشتاین فرستاده است که  در آن ضمن خیرمقدم به ایشان به فقدان آزادی علمی و اندیشه و بیان دانشوران، دانشگاهیان، دانشجویان و پژوهشگران در کشور اشاره کرده و از وی بعنوان فردی که می تواند صدایی برای همکاران خود در ایران باشد درخواست شده است که متن بیانیه انجمن را با تاکید بر حبس و محرومیت بسیاری از جامعه شناسان ایرانی را مطالعه کرده و در سخنانش بدان اشاره نماید. امید موثر بیفتد. ۱۳۹۲/۱۲/۲

به بازداشت و سرکوب جامعه شناسان و پژوهشگران علوم اجتماعی در ایران پایان دهید!

سعید مدنی را آزاد کنید

انجمن بین المللی جامعه شناسان بدون مرز، شاخه ایران با تاکید بر بیانیه پیشین خود  در خصوص آزادی جامعه شناسان ایرانی در بند و احقاق حقوق جامعه شناسان محروم از تدریس و تحصیل تاکید می کند که برخورد جزایی و مجرمانه با پژوهشگران و دانش آموختگان علوم اجتماعی و جامعه شناسی و بازداشت، تبعید و محرومیت آنان، نشانه عجز نظام مدیریت سیاسی کشور در پاسخگویی به مسائل اجتماعی گوناگونی است که در سایه سوء مدیریت و برخورد ایدئولوژیک با واقعیت های جان سخت اجتماعی است که در طول سه دهه اخیر بویژه سالهای گذشته تشدید یافته است.