۱۳۹۸/۹/۱۱

بازداشت، بازجویی، شکنجه و تهدید دانشجویان را متوقف کنید

بیانیه شاخه ایرانی انجمن جامعه‌شناسان بدون مرز:
 بازداشت، بازجویی، شکنجه و تهدید دانشجویان را متوقف کنید!

سرکوب اندیشه و صدای دیگر در جامعه بویژه در بین روشنفکران و متفکران بعنوان پدیده‌ای حاصل از استبداد دینی سال‌هاست که قربانیان بسیاری در ایران به‌همراه داشته است. به‌گواه تاریخ، مهمترین کانون رشد فرهنگی و معرفتی جوامع بر دوش متفکران و اندیشه‌ورزان است، کسانیکه با پرسشگری و چالشگری هنجارهای مسلط و نقد مناسبات قدرت، به‌تغییر وضع موجود و دگرگونی ساختار قدرت در راستای دمکراتیک کردن آن می‌پردازند.


تاریخ تحولات اجتماعی و ‌پیشرفت علم گواه است که با سرکوب آرای دگراندیش و رویکردهای انتقادی، فرهنگ عمومی و علمی در گردابه تحمیق و واپسگرایی خواهد افتاد. نقد و ‌بررسی مسایلی از قبیل تبعیض‌های طبقاتی، جنسی-جنسیتی، ایمانی‌-دینی، سنی و قومیتی از یک‌سو و واکنش‌ در‌برابر‌ ستمگری، نابرابری، تضییع حقوق شهروندی و سلطه ایدئولوژیک بر نهادهای علمی از سوی‌دیگر ، از ضروریات مباحث‌ و کنشگری محافل علمی و دانشگاهی است. 

تهدید، پیگرد، محرومیت از تحصیل و تدریس، محکومیت به زندان و شکنجه مدرسان و‌ دانشجویان بویژه در حوزه علوم انسانی، علوم اجتماعی و جامعه‌شناسی در دانشگاه‌ها، اقدامات بی‌پایه‌ای است که در مسیر ستیز با علم انقلابی و جامعه‌شناسی انتقادی و رادیکال در جامعه پیش می‌رود و سرانجام منجر به فروپاشی نظم و نظام اجتماعی می‌شود امری که با بستن زبان و اندیشه در آن، و تعمیق اختناق، استبداد و خشونت، رو‌ به فزونی خواهد گذارد.

شاخه ایرانی انجمن جامعه شناسان بدون مرز با تاکید بر ‌مبانی پیش گفته، ضمن حمایت از جنبش مدنی مردم و مطالبات بحق آنان، معتقد است:

✅هرگونه خشونت منجر به قتل، مصدومیت، بازداشت، شکنجه، بازجویی و اعتراف اجباری شهروندان معترض به ناکارآمدی حکومت دینی و تبعیض و ستم های اجتماعی محکوم است.  

✅حکومت باید هرچه سریعتر نسبت به آزادی و استیفای شأن و منزلت مدرسان‌ و‌ دانشجویان‌ بازداشت شده و محروم‌ از تحصیل اقدام کرده و فضای امنی برای رسانش صدای اعتراض آنان فراهم سازد. 

✅انجمن های علمی باید ضمن اهتمام برای پیگیری حقوق علم و کنشگران آن، با یکدستی و همبستگی از حرمت علم و دانشگاه و کارگزاران آن حمایت کرده و توسط حکومت دینی مورد احترام و امنیت قرار گیرد. 

فهرست برخی از دانشجویان و دانش آموختگان علوم اجتماعی که در جنبش اخیر مردمی در آبان ۹۸ بازداشت شده و باید هرچه سریعتر آزاد و به فضاهای علمی و حرفه ای خود بازگردند عبارت است از :

محمد حسین فیروز آبادی
فاطمه سمسار
زهرا محمدی
یاشار دارالشفا
حمید بینا
کامیار ذوقی
حسن خلیفه ای
ابوالفضل نژاد فتح 
(این فهرست تا رهایی بازداشت شدگان تکمیل و بهنگام خواهد شد). 

علی طایفی
شاخه ایرانی انجمن جامعه شناسان بدون مرز
http://iranssf.blogspot.com  

سنجشگری مسایل اجتماعی ایران
https://t.me/alitayefi1

هیچ نظری موجود نیست: