۱۳۹۲/۱۲/۲

به بازداشت و سرکوب جامعه شناسان و پژوهشگران علوم اجتماعی در ایران پایان دهید!

سعید مدنی را آزاد کنید

انجمن بین المللی جامعه شناسان بدون مرز، شاخه ایران با تاکید بر بیانیه پیشین خود  در خصوص آزادی جامعه شناسان ایرانی در بند و احقاق حقوق جامعه شناسان محروم از تدریس و تحصیل تاکید می کند که برخورد جزایی و مجرمانه با پژوهشگران و دانش آموختگان علوم اجتماعی و جامعه شناسی و بازداشت، تبعید و محرومیت آنان، نشانه عجز نظام مدیریت سیاسی کشور در پاسخگویی به مسائل اجتماعی گوناگونی است که در سایه سوء مدیریت و برخورد ایدئولوژیک با واقعیت های جان سخت اجتماعی است که در طول سه دهه اخیر بویژه سالهای گذشته تشدید یافته است.