۱۳۹۸/۹/۱۱

بازداشت، بازجویی، شکنجه و تهدید دانشجویان را متوقف کنید

بیانیه شاخه ایرانی انجمن جامعه‌شناسان بدون مرز:
 بازداشت، بازجویی، شکنجه و تهدید دانشجویان را متوقف کنید!

سرکوب اندیشه و صدای دیگر در جامعه بویژه در بین روشنفکران و متفکران بعنوان پدیده‌ای حاصل از استبداد دینی سال‌هاست که قربانیان بسیاری در ایران به‌همراه داشته است. به‌گواه تاریخ، مهمترین کانون رشد فرهنگی و معرفتی جوامع بر دوش متفکران و اندیشه‌ورزان است، کسانیکه با پرسشگری و چالشگری هنجارهای مسلط و نقد مناسبات قدرت، به‌تغییر وضع موجود و دگرگونی ساختار قدرت در راستای دمکراتیک کردن آن می‌پردازند.